Poslovne krivulje

Sklad in ARAO

Na podlagi določil Zakona o Skladu izvajanje del Agencije za radioaktivne odpadke (po Programu dela ARAO, ki ga vsako leto znova določi ARAO ter potrdi Vlada Republike Slovenije) sofinancira Sklad.

Financiranje ARAO v obdobju 1998-2019

Grafikon zgoraj prikazuje višino naložbenih vlaganj v ARAO za izvedbo dejavnosti, ki se v največji meri nanašajo na projekt odlagališča NSRAO, v manjši meri pa tudi na dolgoročne strategije ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Poraba sredstev ARAO je v letu 2019 znašala 1,8 milijona evrov.

Kumulativni prikaz višine sredstev, vloženih v ARAO

V obdobju od leta 1998 do konca leta 2019 je Sklad sofinanciral dejavnosti, ki jih je izvajala ARAO in poravnal stroške njenega delovanja v skupni višini 44,8 milijonov evrov, od tega je nadomestilo za omejeno rabo, ki ga je Sklad plačal ARAO, ta pa Občini Krško, znašalo 14,9 milijona evrov.