Osrednja vsebina
Poslovne krivulje

Pregled obveznosti in plačil GEN energije d. o. o.

Določena višina dajatve.
Vlada Republike Slovenije je na 45. redni seji 13. aprila 2023 določila dajatev, ki jo družba GEN energija, d. o. o. vplača v Sklad, in sicer v višini 0,012 evra za vsako prevzeto kWh električne energije, proizvedene v Nuklearni elektrarni Krško.

Dajatev za razgradnjo NEK in odlaganje RAO ter IG iz NEK je prihodek Sklada, ki ga v Sklad plačuje zavezanec, družba GEN energija d. o. o., za vsako MWh električne energije, ki je proizvedena v NEK in jo na pragu NEK prevzame zavezanec za plačilo dajatve.

GEN energija d. o. o. vplačuje sredstva v Sklad mesečno, in sicer do 20. dne v mesecu za prejšnji mesec na podlagi poročila o dobavljeni električni energiji v prejšnjem mesecu.

Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za energijo, določi višino dajatve s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dajatev iz prejšnjega odstavka se določi v višini, potrebni za zagotovitev sredstev za izvedbo odobrenih programov, v katerih je določena ocena potrebnih finančnih sredstev za razgradnjo NEK ter stroškov odlaganja RAO in IG.

Ministrstvo, pristojno za energijo, enkrat letno preveri ustreznost višine dajatve. Pri tem upošteva povprečno donosnost Sklada v zadnjih petih letih, skupno oceno potrebnih finančnih sredstev na podlagi odobrenih programov, oceno iz druge alineje 14. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško ter morebitna odstopanja od te ocene zaradi izvajanja dejavnosti razgradnje NEK ter odlaganja RAO in IG iz NEK.

Ministrstvo, pristojno za energijo, lahko po preverjanju ustreznosti višine dajatve iz prejšnjega odstavka predlaga vladi spremembo višine dajatve, pri čemer lahko upošteva tudi druge utemeljene okoliščine, ki jih ustrezno utemelji.
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti