Poslovne krivulje

Poročila o poslovanju

Poročila o poslovanju so vam na voljo v formatu PDF.
Za njihovo prebiranje potrebujete brezplačni Acrobat Reader.

Na podlagi devetega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 147/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) je minister pristojen za energijo 1. SEPTEMBRA 2021 dal soglasje k Letnemu poročilu Sklada za poslovno leto 2020, ki ga je sprejel Upravni odbor Sklada na svoji 11. redni seji 17. avgusta 2021.

NOVICE IN OBVESTILA

Nova višina prispevka

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2020

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841
Enaslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt