Poslovne krivulje

Poročila o poslovanju

Poročila o poslovanju so vam na voljo v formatu PDF.
Za njihovo prebiranje potrebujete brezplačni Acrobat Reader.

V skladu z devetim odstavkom 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18 in 19/19) je ministrica, pristojna za energijo, 13. novembra 2019 dala soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2018.