O Skladu

Načrtujemo energetsko prihodnost

Na osnovi Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo ter družbeno pogodbo, ki sta stopili v veljavo marca 2003, je osnovni kapital NEK razdeljen na dva enaka poslovna deleža v lasti družbenikov GEN energija d. o. o. in Hrvatske elektroprivrede d. d. NEK proizvaja in dobavlja električno energijo družbenikoma, ki mata pravico in obveznost prevzema 50 odstotkov skupne razpoložljive moči in električne energije na pragu NEK.

V skladu z Meddržavno pogodbo je razgradnja NEK, odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, skupna obveznost pogodbenic. Pogodbenici sta soglašali, da bosta zagotovili učinkovito skupno rešitev za razgradnjo in za odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva z gospodarskega stališča in s stališča varovanja okolja. Če se do konca redne življenjske dobe ne bosta dogovorili o skupni rešitvi odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, pa sta se zavezali najkasneje v dveh letih po tem roku končati s prevzemom in odvozom radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva z lokacije NEK, in to vsaka polovico. Lokacija NEK se sicer lahko uporablja za začasno skladiščenje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva do konca življenjske dobe.

Da bi zagotovili potrebna sredstva za razgradnjo NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK je Državni zbor Republike Slovenije leta 1994 s posebnim zakonom ustanovil Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki danes deluje kot samostojna institucija pod nadzorom Vlade Republike Slovenije. Republika Hrvaška pa je z istim namenom leta 2007 sprejela zakon o ustanovitvi Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanjaradioaktivnogotpada i istrošenoganuklearnog goriva NEK.

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2020

Ministrica, pristojna za energijo dala soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2018

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt