Poslovne krivulje

Dejavnost in cilji poslovanja

Ena osnovnih nalog Sklada NEK je upravljanje premoženja. Sklad NEK sredstva, ki jih prejme od deleža električne energije, proizvedene v NEK in prodane v Sloveniji, nalaga v skladu z naložbeno politiko Sklada NEK, ki se sprejema vsako leto posebej, k njej pa mora dati svoje soglasje tudi Vlada Republike Slovenije.

Naložbena politika prav tako postavlja omejitve in pravila nalaganja sredstev, ki zagotavljajo razpršenost, likvidnost ter donosnost naložb glede na še dovoljeno raven tveganja portfelja.