O Skladu

Organizacijska struktura

Sklad NEK vodi direktor, ki ga na podlagi javnega razpisa, na predlog upravnega odbora, za mandat štirih let imenuje Vlada Republike Slovenije. Direktor nadzira poslovanje Sklada NEK, delovanje strokovnih služb, ki jih sestavljajo glavna pisarna, finančno-računovodska služba in oddelek za upravljanje premoženja ter vodi, usklajuje in organizira poslovanje institucije, skrbi za uresničevanje dejavnosti Sklada NEK ter ga zastopa.

Direktorica Sklada je mag. Darija Štraus Trunk.

Organizacijsko strukturo Sklada NEK sestavljajo še upravni in nadzorni odbor ter strokovne službe.

NOVICE IN OBVESTILA

Nova višina prispevka

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2020

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841
Enaslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt