Osrednja vsebina
Medijski reaktor

Pogosta vprašanja

Splošno

S kakšnim namenom je bil ustanovljen Sklad NEK?
Sklad NEK je bil ustanovljen z namenom zagotoviti sredstva za razgradnjo jedrske elektrarne Krško po koncu njenega delovanja in zagotoviti končno rešitev odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK. Po zaključeni razgradnji mora biti mesto, na katerem je stal jedrski objekt, očiščeno in vnovič na voljo za uporabo. Za izvedbo te zahtevne naloge in za zagotovitev rešitve za končno odlaganje nastalih odpadkov je treba zbrati določena sredstva.

Katere so naloge Sklada NEK?
Sklad NEK zbira sredstva, ki se uporabljajo za varno skladiščenje in končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK ter za varno razgradnjo NEK.

Kdaj je Sklad NEK začel delovati?
Leta 1995, leto po sprejetju zakonskih normativov, ki so osnova za njegovo delovanje. Datum ustanovitve Sklada NEK je 17. december 1994, delovati pa je začel v naslednjem letu.
Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki ureja delovanje in poslovanje Sklada NEK je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 130/2022, 11. oktobra 2022 in je stopil v veljavo 26. oktobra 2022 (z izjemo 8. člena, ki se je pričel uporabljati 1. januarja 2023). Z dnem uveljavitve ZSFR-1 je prenehal veljati Zakon o skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK. Sklad NEK nadaljuje delo kot javni sklad.

Kakšna je pravna podlaga za delovanje Sklada?
Poslovanje Sklada temelji na določbah Zakona o javnih skladih, Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK,  Akta o ustanovitvi Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško ter skladno z ostalimi zakonskimi določili in drugimi zakonskimi akti, vladnimi sklepi, pravilniki, navodili, itd. področja delovanja.

Vplačevanje v sklad

Zakaj se sredstva zbirajo v Skladu?
Način zbiranja sredstev za razgradnjo NE Krško in varno shranjevanje radioaktivnih odpadkov v posebnem skladu se je izkazal kot najprimernejši - omogoča namreč preglednost, javni nadzor in natančno spremljanje porabe zbranega denarja.

Kako Sklad pridobiva sredstva?
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za energijo, določi višino dajatve s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dajatev iz prejšnjega odstavka se določi v višini, potrebni za zagotovitev sredstev za izvedbo odobrenih programov, v katerih je določena ocena potrebnih finančnih sredstev za razgradnjo NEK ter stroškov odlaganja RAO in IG.

Ministrstvo, pristojno za energijo, enkrat letno preveri ustreznost višine dajatve. Pri tem upošteva povprečno donosnost sklada v zadnjih petih letih, skupno oceno potrebnih finančnih sredstev na podlagi odobrenih programov, oceno iz druge alineje 14. člena ZSFR-1 ter morebitna odstopanja od te ocene zaradi izvajanja dejavnosti razgradnje NEK ter odlaganja RAO in IG iz NEK.

Ministrstvo, pristojno za energijo, lahko po preverjanju ustreznosti višine dajatve iz prejšnjega odstavka predlaga vladi spremembo višine dajatve, pri čemer lahko upošteva tudi druge utemeljene okoliščine, ki jih ustrezno utemelji.

Kdo odloča o porabi sredstev?
O porabi sredstev Sklada NEK odloča Vlada Republike Slovenije

NOVICE IN OBVESTILA

Javni natečaj – Direktor Sklada NEK

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti