Medijski reaktor

Pogosta vprašanja

Splošno

S kakšnim namenom je bil ustanovljen Sklad NEK?
Sklad Nek je bil ustanovljen z namenom zagotoviti sredstva za razgradnjo jedrske elektrarne Krško po koncu njenega delovanja in zagotoviti končno rešitev odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK. Po zaključeni razgradnji mora biti mesto, na katerem je stal jedrski objekt, očiščeno in vnovič na voljo za uporabo. Za izvedbo te zahtevne naloge in za zagotovitev rešitve za končno odlaganje nastalih odpadkov je treba zbrati določena sredstva.

Katere so naloge Sklada NEK?
Sklad NEK zbira sredstva, ki se uporabljajo za varno skladiščenje in končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK ter za varno razgradnjo NEK.

Kdaj je Sklad NEK začel delovati?
Leta 1995, leto po sprejetju zakonskih normativov, ki so osnova za njegovo delovanje. Datum ustanovitve Sklada NEK je 17. december 1994, delovati pa je začel v naslednjem letu.

Kakšna je pravna podlaga za delovanje Sklada?
Poslovanje Sklada temelji na določbah Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS št. 75/1994 ter spremembe in dopolnitve št. 35/1996, 24/2003, uradno prečiščeno besedilo 47/2003-UPB1, z upoštevanjem zadnjih sprememb 68/2008; v nadaljevanju Zakon o Skladu), Statutu Sklada NEK ter skladno z ostalimi zakonskimi določili iz drugimi zakonskih aktov, vladnih sklepov, pravilnikov, navodil, odredb in uredb s tega področja.

Zadnjo spremembo Zakona o Skladu je Državni zbor RS sprejel 24. junija 2008, ko je obravnaval in sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS, št. 68/08).

Vplačevanje v sklad

Zakaj se sredstva zbirajo v Skladu?
Način zbiranja sredstev za razgradnjo NE Krško in varno shranjevanje radioaktivnih odpadkov v posebnem skladu se je izkazal kot najprimernejši - omogoča namreč preglednost, javni nadzor in natančno spremljanje porabe zbranega denarja.

Kako Sklad pridobiva sredstva?
Sredstva so zagotovljena iz razlike med proizvodno ceno električne energije za vsako kWh proizvedene električne energije v NEK, dobavljene podjetju GEN energija, d. o. o., in prodajno ceno, ki jo slednja dosega na trgu električne energije. Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev, ki jih mesečno vplačuje v Sklad NEK, je od 1. januarja 2004 naprej podjetje GEN energija, d. o. o.

Kolikšna je višina prispevka, vplačanega v Sklad?
Podjetje GEN energija, d. o. o., mora skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije od vsake kWh električne energije, prevzete iz NEK in prodane v Sloveniji, v Sklad NEK vplačati 0,30 evrocenta.

Kam Sklad NEK investira zbrana sredstva?
Sklad NEK vsako leto v dokumentu "naložbena politika Sklada NEK" natančno opredeli način investiranja sredstev v tekočem letu. K naložbeni politiki Sklada NEK daje vsako leto soglasje Vlada Republike Slovenije.

Kdo odloča o porabi sredstev?
O porabi sredstev Sklada NEK odloča Vlada Republike Slovenije

Upravljanje in nadzor

Kdo upravlja Sklad NEK?
Sklad NEK upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednika in dva člana imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije kot ustanovitelj, enega Vlada Republike Slovenije kot izvršilno telo oblasti in enega lokalna skupnost, na območju katere stoji NEK.

Kdo nadzoruje delo Sklada NEK?
Delo Sklada NEK nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in devet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije. Direktor Sklada, ki ga imenuje Vlada, Sklad zastopa in vodi njegovo poslovanje. Nadzorni odbor enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije.

Aktualno

Kako potekajo priprave na razgradnjo NEK?
Za določitev obsega dela in višine stroškov je bilo treba izdelati program razgradnje NEK - prvič je bil izdelan leta 1996. Program sta po uveljavitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem ter razgradnjo, pripravili slovenska Agencija za radioaktivne odpadke in hrvaška Agencija za posebni otpad. Pri njegovi pripravi so sodelovali tudi strokovnjaki iz NEK in drugih strokovnih organizacij iz Slovenije in Hrvaške, na specializiranih področjih so sodelovali tudi strokovnjaki Mednarodne agencije za atomsko energijo in drugih uglednih mednarodnih institucij. Program razgradnje predvideva zaporedje in obseg tehnoloških postopkov za razgradnjo objekta in za odložitev izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov po končanem obratovanju NEK ter njihove stroške.

Kakšen je odnos med Skladom in ARAO - Agencijo za radioaktivne odpadke?
Sklad od leta 1998 sofinancira program dela Agencije za radioaktivne odpadke j. g. z. (ARAO), ki je vezan na projekte in študije s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter izrabljenim jedrskim gorivom iz NEK.

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2020

Ministrica, pristojna za energijo dala soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2018

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt