O Skladu

Institucionalna struktura

Po svojem delokrogu Sklad NEK deluje na področju več državnih struktur, povezanih z vprašanjem jedrske energije, vendar z njimi ni neposredno povezan. To mu daje poseben položaj, ki mu omogoča ohranjanje neodvisnosti. Sklad NEK je ustanovil Državni zbor RS, na njegovo delovanje neposredno vpliva tudi Vlada RS, ki mora dati soglasje k statutunaložbeni politiki, finančnemu načrtu, zaključnemu računu in poročilu o poslovanju Sklada NEK.


Na upodobitvi institucionalne strukture je s sivo barvo označena pot sredstev od proizvodnje električne energije (NEK) prek podjetja GEN energija, d. o. o. do Sklada NEK kot prejemnika z zakonom določenega prispevka, ter nato k ARAO kot prejemniku dela sredstev. Ostale institucije pa predstavljajo institucionalni okvir delokroga Sklada NEK.

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2020

Ministrica, pristojna za energijo dala soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2018

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt