Poslovne krivulje

Sklad in ARAO

Osnovna naloga delovanja Agencije za radioaktivne odpadke je zagotoviti učinkovito, varno in odgovorno ravnanje z radioaktivnimi odpadki v NEK od njihovega nastanka do končne odložitve.

Na podlagi določil Zakona o Skladu izvajanje del ARAO (po Programu dela ARAO, ki ga vsako leto znova določi ARAO ter potrdi Vlada Republike Slovenije) sofinancira Sklad.

Leta 2016 je Sklad plačal ARAO 1,6 milijona evrov. Od tega za stroške dela 254 tisoč evrov, za podizvajalce 1,2 milijona, materialni stroški pa so znašali 121 tisoč evrov. V primerjavi z letom 2015 je bilo plačanih 54,55 % manj sredstev. V primerjavi z načrtom za leto 2016 pa je bilo plačanih 23,93 % načrtovanih sredstev. Uresničeni tekoči transferji ARAO so nižji od načrtovanih predvsem zaradi nižjih uresničenih materialnih stroškov in nižjih uresničenih stroškov naložbe za odlagališče NSRAO. Tako majhen znesek porabe na obeh omenjenih postavkah je posledica neuresničenega programa dela ARAO za leto 2016.

Financiranje ARAO v obdobju 1998–2016 (delovanje ARAO in nadomestilo za omejeno rabo prostora)


Sklad je v obdobju od leta 1998 do konca leta 2016 financiral dejavnosti, ki jih izvaja ARAO, v višini 38,8 milijona evrov, od tega je strošek za nadomestilo Občini Krško za omejeno rabo prostora, ki ga je Sklad plačal ARAO, ta pa lokalni skupnosti, do leta 2016 znašal 14,9 milijona evrov.