Poslovne krivulje

Sklad in ARAO

Na podlagi določil Zakona o Skladu izvajanje del Agencije za radioaktivne odpadke (po Programu dela ARAO, ki ga vsako leto znova določi ARAO ter potrdi Vlada Republike Slovenije) sofinancira Sklad.

V letu 2018 je Sklad za namen financiranja poslovanja ARAO izplačal sredstva v višini 1,2 milijona evrov.nsferji ARAO so nižji od načrtovanih predvsem zaradi nižjih uresničenih materialnih stroškov in nižjih uresničenih stroškov naložbe za odlagališče NSRAO. Tako majhen znesek porabe na obeh omenjenih postavkah je posledica neuresničenega programa dela ARAO za leto 2016.

Financiranje ARAO v obdobju od leta 1998 do 31. decembra 2018

V obdobju od 1998 do konca leta 2018 je sofinanciral dejavnosti, ki jih je izvajala ARAO in poravnal stroške njenega delovanja v skupni višini 43,0 milijona evrov, od tega je strošek za nadomestilo Občini Krško za omejeno rabo prostora, ki ga je Sklad plačal ARAO, ta pa lokalni skupnosti, znašal 14,9 milijona evrov.

Kumulativni prikaz višine sredstev, vloženih v ARAO