O Skladu

Organizacijska struktura

Sklad NEK vodi direktor, ki ga na podlagi javnega razpisa na predlog upravnega odbora za mandat štirih let imenuje Vlada Republike Slovenije. Direktor nadzira poslovanje Sklada NEK, delovanje strokovnih služb, ki jih sestavljajo svetovalci za ekonomsko finančna vprašanja in računovodska služba, vodi, usklajuje in organizira poslovanje institucije, skrbi za uresničevanje dejavnosti Sklada NEK ter ga zastopa. 

Direktorica Sklada je mag. Darija Štraus Trunk.

Organizacijsko strukturo Sklada NEK sestavljajo še upravni in nadzorni odbor ter strokovne službe.

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2018

Minister pristojen za energijo dal soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2017

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt