Poslovne krivulje

Poročila o poslovanju

Poročila o poslovanju so vam na voljo v formatu PDF.
Za njihovo prebiranje potrebujete brezplačni Acrobat Reader.

V skladu z devetim odstavkom 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18-ZJF-H) je minister, pristojen za energijo, 8. avgusta 2018 dal soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2017.

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2018

Minister pristojen za energijo dal soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2017

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt