O Skladu

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor, ki ga sestavljajo predsednik in devet članov, bedi nad delom Sklada NEK. Vse člane nadzornega odbora imenuje Državni zbor RS, njihov mandat je pet let, njihova osrednja pristojnost pa je nadzor zakonitosti dela upravnega odbora in direktorja Sklada NEK.

Poleg tega nadzorni odbor:
  • preverja zaključni račun in poročilo o poslovanju Sklada;
  • enkrat letno poroča Državnemu zboru RS.

Nadzorni odbor sestavljajo:
 

Ime in priimek Organ imenovanja
mag. Matjaž Vodušek (predsednik) Državni zbor
Franjo Curanović Državni zbor
dr. Jurij Curk Državni zbor
Robert Čehovin Državni zbor
Franc Florjančič Državni zbor
mag. Dušan Hočevar Državni zbor
Bojan Horvat Državni zbor
Tomislav Jurman Državni zbor
Jožef Kocuvan Državni zbor
Igor Janez Zajec Državni zbor