Medijski reaktor

Sporočilo za javnost - 7.oktober

SKLAD ZA RAZGRADNJO NEK ZAVRNIL VSE OBTOŽBE

Sklad NEK tarča političnega obračunavanja 


(Ljubljana, 7. oktober 2009) - Na novinarski konferenci so dr. Romana Jordan Cizelj, predsednica upravnega odbora in Janko Strašek, direktor Sklada NEK ter Bogdan Pušnik iz skupine Medvešek Pušnik, zavrgli vse argumente, ki se nanašajo na nepravilnosti pri delu in slabem poslovanju Sklada NEK v letu 2008. Janko Strašek je predstavnikom sedme sile povedal, da je Sklad NEK v letu 2008 posloval pozitivno in ne negativno, kot so pred časom neresnično pisali nekateri mediji, saj mora Sklad NEK za poslovno leto 2008 plačati davek iz dohodka pravnih oseb v višini 1.830.255,13 EUR. Predstavnika Sklada NEK sta poudarila, da so obtožbe o slabem poslovanju in nepravilnostih pri delu neosnovane in imajo politično ozadje. 

Romana Jordan Cizelj, doktorica jedrske znanosti, je med drugim ugotovila, da se je v razpravi o poslovanju Sklada NEK, ki ima politični predznak, pozabilo na cilje in poslanstvo, zakaj je bil Sklad ustanovljen. Zato je še enkrat na kratko predstavila omenjeno dejstvo in hkrati opozorila na vlogo upravnega in nadzornega odbora Sklada. Sklad NEK namreč upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednika in dva člana upravnega odbora imenuje Državni zbor RS kot ustanovitelj Sklada NEK, po enega člana pa imenujeta Vlada RS (kot izvršilno telo državne oblasti) in lokalna skupnost na območju katere stoji NEK. Pristojnosti upravnega odbora določa 11. člen Statuta Sklada NEK. Med najpomembnejše pristojnosti upravnega odbora sodijo sprejemanje in skrb za uresničevanje: naložbene politike Sklada NEK, finančnega načrta Sklada NEK, zaključnega računa in poročila o poslovanju, splošnih in drugih aktov Sklada NEK, smernic in navodil za delo direktorja. Upravni odbor sestavljajo: dr. Romana Jordan Cizelj (predsednica), Jože Cerle, dr. Dragan Kesič, Martin Novšak in Jože Slivšek (člani). Nadzorni odbor, ki ga sestavljajo predsednik in devet članov, bedi nad delom Sklada NEK. Vse člane nadzornega odbora imenuje Državni zbor RS, njihov mandat traja pet let, njihova osrednja pristojnost pa je nadzor zakonitosti dela upravnega odbora in direktorja sklada NEK. Poleg tega nadzorni odbor preverja zaključni račun in poročilo o poslovanju Sklada in enkrat letno poroča Državnemu zboru RS. Člani nadzornega odbora so: Branko Kelemina (predsednik), Vinko Bah, Silva Ȍrnugelj, Matjaž Engel, dr. Igor Lengar, dr. Jože J. Rant, Franc Simčič, mag. Miran Stanko, dr. Janez Sušnik, Peter Žigante. 

Omenjeni podatki niso zanemarljivi vsaj iz dveh vidikov: prvi je ta, da delo Sklada NEK nadzoruje Državni zbor in drugi, da Sklad sodi pod pristojnost Direktorata za energijo, torej Ministrstva za gospodarstvo. Prvi vidik je pomemben v primeru očitka nezdružljivosti funkcij dr. Romane Jordan Cizelj. Pri tem je potrebno vedeti, da je dr. Romana Jordan Cizelj, takoj ko je postala evropska poslanka, odstopila iz mesta občinske svetnice, Komisijo za preprečevanje korupcije pa obvestila o svoji funkciji v Skladu NEK. Dr. Romano Jordan Cizelj je že leta 2003 opozicija imenovala za članico UO Sklada NEK, 2007 pa jo je koalicija potrdila za predsednico UO, za slovensko poslanko v Evropskem parlamentu pa je bila prvič izvoljena junija 2004. Ȍudno, da je Državni zbor reagiral šele po tolikem času in ravno, ko so se pojavile govorice o neustrezni naložbeni politiki v Skladu NEK. V drugem primeru pa je podatek, da Sklad NEK spada pod pristojnost Direktorata za energijo (Ministrstvo za gospodarstvo), pomemben, ko govorimo o sprejemanju in potrjevanju zaključnih računov in ustrezne zakonodaje, ki opredeljuje oz. določa delovanje Sklada NEK. Direktorat je namreč spregledal, da je pri sprejetju pravilnika, ki govori o plačevanju davka iz dohodka pravnih oseb za vse nepridobitne dejavnosti in je začel veljati s 1. januarjem 2008, vanj uvrstil tudi Sklad NEK, ki sicer namensko zbira sredstva in ne spada v segment profitnih organizacij. "Kako to, da mediji in nekateri govorijo, da je bilo poslovanje Sklada negativno, če pa mora Sklad za leto 2008 plačati davek iz dohodka pravnih oseb in sicer v višini EUR 1.830.255,13. Sklad je v svojem dolgoletnem poslovanju prav v letu 2008 prvič zavezanec za plačilo tovrstnega davka, v letu 2009 pa ne več. Gre za niz kontradiktornih informacij, ki so bile posredovane medijem, zaradi česar sklepam, da v tej zgodbi nekdo namerno, zaradi lastnih ali interesov nekoga drugega, zavaja javnost," je dejala dr. Romana Jordan Cizelj. Kako bo to vplivalo na poslovanje Sklada je, žal, v tej zgodbi sekundarnega pomena" je še poudarila. 

Glede poslovanja Sklada NEK je Janko Strašek, direktor Sklada NEK, poudaril, da je bila struktura portfelja Sklada v letu 2009, tudi zaradi nepotrjene naložbene politike s strani Ministrstva za gospodarstvo, praktično nespremenjena, torej je Sklad v obdobju rasti finančnih trgov dobršen del donosa dosegel z naložbami, ki nudijo višji donos kot obveznice in depoziti in da v obdobju stagnacije finančnih trgov Sklad povečuje delež tistih naložb, ki niso odvisne od tržnih nihanj. 

V obdobju od 31.12.2008 do 31.8.2009 je prišlo do naslednjih sprememb v strukturi naložb Sklada NEK:
 • delež državnih vrednostnih papirjev je v opazovanem obdobju zrasel iz 31 odstotkov na 33 odstotkov;
 • delež strukturiranih produktov je padel iz 11 na 7 odstotkov;
 • delež depozitov pri bankah in vlog na vpogled je zrasel iz 15 na 18 odstotkov in
 • vrednost vseh naložb se je iz 136.241.304,57 EUR povečala za 5 odstotkov na 143.734.076,47 eur. (stanje na 31.8.2009)
Vsi komentarji, ki se nanašajo na posamezno vrsto naložbenih produktov, kot tudi na strukturo celotnega portfelja, so zato smiselno aplikativni tudi na stanje naložb Sklada NEK na dan 31.12. 2008. 

Struktura naložb Sklada NEK je bila na dan 31.08.2009 glede na vrsto naložb naslednja:
 • 33 % Državni vrednostni papirji,
 • 23 % ostale obveznice,
 • 18 % depoziti pri bankah in Cd-ji,
 • 13 % Investicijski in vzajemni indeksni skladi,
 • 7 % strukturirani produkti,
 • 4 % delnice in
 • 3 % zlato in plemenite kovine.
Vrednost naložb Sklada NEK je na dan 31.08.2009 znašala 143.734,076,47 eur. Sklad NEK ima portfelj naložb razdeljen na 7 različnih naložbenih skupin in sicer:
 
 • naložbe v produkte s fiksnim donosom (državne in druge obveznice ter drugi depoziti in CD-ji) predstavljajo kar 74 % portfelja oz. 105.927.245 eur sredstev (torej kar 74 % sredstev je naložbenih v t. i. najmanj tvegane naložbe),
 • naložbe v sklade in delnice, ki predstavljajo skupaj 17 % vseh naložb oz. 23.413.497 eur sredstev,
 • naložbe v strukturirane produkte 7 % oz. 10.045.170 eur in
 • naložbe v zlato, ki predstavljajo 3 % portfelja oz. 4.248.165 eur.
Na naložbeno politiko je potrebno gledati celovito in skozi več let. 

Pri oceni portfelja se je upoštevalo tri ključne kriterije:
 • ustreznost strukture portfelja oziroma njegova usklajenost s predpisi, ki urejajo poslovanje Sklada NEK,
 • zahtevana donosnost in
 • časovni okvir (če smo bolj nazorni - kdaj bomo sredstva potrebovali).
Ti kriteriji ključno vplivajo na naložbeno politiko Sklada NEK. 

Strokovnjaki, ki so pregledali portfelj so ocenili, da gre pri Skladu NEK za konzervativno naložbeno politiko.
"Večino portfelja predstavljajo namreč naložbe v vrednostne papirje s fiksnim donosom in manjšo mero tveganja. Z naložbami v vrednostne papirje s fiksnim donosom Sklad zagotavlja stabilnost portfelja in ohranja relativno nizko mero tveganja. Za zagotavljanje zahtevanega donosa so upravljavci Sklada slabo tretjino naložb usmerili v nekoliko bolj nihajne produkte z višjo pričakovano donosnostjo. Glede na primarni cilj Sklada (zagotavljanje minimalne donosnosti v višini 4,29 %) je struktura in upravljalska politika sklada pričakovana, kljub temu pa nekoliko preseneča majhna izpostavljenost Sklada NEK naložbam s spremenljivim donosom", je še poudaril Bogdan Pušnik iz skupine Medvešek Pušnik. Dodal je še, da bi glede na trenutno stanje na kapitalskih trgih pričakovali nekoliko bolj agresivno naložbeno politiko. Opozoril je tudi, da so razmere na kapitalskih trgih v času najhujše krize v zadnjih 50-ih letih korenito spremenile. Žal Ministrstvo za gospodarstvo še vedno ni potrdilo poslovnega načrta za leto 2009 kar posledično tudi vpliva na poslovne rezultate Sklada. 

Eden od očitkov vpletenih oz. medijev je bila tudi neustrezna naložbena politika v elektrodistribucijska podjetja. Dejstvo je, da je bil omenjeni podatek predstavljen javnosti na nestrokoven način in z namenom izkrivljanja celotne slike. Namreč, slaba polovica vseh delniških naložb predstavljajo naložbe v omenjene družbe. To pa na dan 31. 8. 2009 predstavlja manj kot 2 odstotka celotnega sklada. To pa pomeni, da bi 50 odstotna sprememba vrednosti naložb v elektrodistribucijska podjetja pomenila manj kot 1 % spremembo v vrednosti celotnega portfelja sklada. Kar pa pomeni, da je celotna izpostavljenost nihanjem teh naložb minimalna. 

Razumeti je potrebno tudi, da so se v letu 2008 razmere na kapitalskih trgih drastično spremenile; to, kar je bilo morda v začetku leta 2008 po vseh kriterijih ocenjeno kot dobra in verjetno donosna naložba, danes ni nujno tako. 

Prisotni so zaključili, da je Sklad v letu 2008 posloval dobro in racionalno. Prihodki so za 8.385.301,00 EUR presegli odhodke. Zmanjšanje vrednosti portfelja v višini 11,83 % pa je v luči padcev vrednosti globalnih delniških indeksov, majhen. SBI 20 je v letu 2008 izgubil 68 % svoje vrednosti, indeksa S&P 500 in DAX po 39 %, Hang Seng pa 48 %. Želimo poudariti, da se je do konca avgusta letošnjega leta vrednost premoženja Sklada NEK na letni ravni povečala za 3,36 odstotka. 

Zaključek:
Na današnji novinarski konferenci so bili predstavljeni argumenti, ki so konkretni in merljivi. V kolikor ustanovitelj in nadzornik Sklada NEK meni, da je potrebno vodstvo Sklada NEK zato, ker ima morda s Skladom drugačne načrte oziroma želi, da Sklad vodijo kadri, ki ustrezajo kriteriju "politične korektnosti", zamenjati, naj to tudi stori. Vendar ne na način, ki smo mu priča v zadnjih tednih, torej s poskusom strokovne diskreditacije upravljalcev. Želja vodstva Sklada je, da ta ostane kompetentna in neodvisna institucija, v kateri bodo zaposleni skrbeli za namensko porabo zbranih sredstev. Nikakor se ne sme zgoditi, da bi dosedanjo dobro prakso zamenjalo nenamensko trošenje finančnih sredstev iz sklada. Vodstvo Sklada opozarja še na "drobno" okoliščino, ki je v tej zgodbi očitno prezrta in pozabljena: to so predvolilne obljube vladajoče koalicije; ena od ključnih je bila, da strokovnjaki, strokovno kompetentni kadri z izkušnjami, ne bodo žrtev "politično motiviranega kadrovanja". 


Dodatne informacije: 

MOJCA ŠTIH, poslovna sekretarka
Tel.: (07) 49 01 710 
Faks: (07) 49 02 841
E-mail: sklad@sklad-nek.si 


DODATNO GRADIVO

Višina sejnine predsednikov ter članov Upravnega in Nadzornega odbora Sklada

Dne 2. 3. 2007 je bila v Ur. listu RS št. 19 objavljena Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (veljala za leto 2008). 

Dne 27. 2. 2009 je bila v Ur. listu RS št. 16 objavljena Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih in je razveljavila Uredbo iz leta 2007. 

 

Za primer dopisne seje so člani upravičeni do 80% redne sejnine. Upravičeni pa so tudi do povračil stroškov (v kolikor jih ne povrne delodajalec) dnevnic, prevoznih stroškov, stroškov prenočišč. 


DODATNO GRADIVO

Kakšne namene ima sedanja vlada v prihodnosti s sredstvi, ki se v skladu NEK zbirajo za razgradnjo NEK in izgradnjo odlagališča radioaktivnih odpadkov, je razvidno tudi iz dokumenta Službe Vlade RS za razvoj in Evropske zadeve z naslovom "Strukturne prilagoditve v letih 2010 in 2011". Iz dokumenta smo izluščili samo del, ki se nanaša na prihodnost Sklada NEK. Celoten dokument je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vlada.si/si/delo_ vlade/seje_vlade/dnevni_redi/dnevni_redi/article/377/5018/0c16f45032/ 
(točka III, zaporedna številka 10) http://www.svrez.gov.si/si/novinarsko_sredisce/ javni_nastopi/novinarska_konferenca_o_strukturnih_prilagoditvah_v_letih_2010_in_2011_ magnetogramski_zapis/ 

1.1 Izboljšanje energetske učinkovitosti

1.1.1 Spodbude za razvojne naložbe v energetsko učinkovitost

Sklad za financiranje razgradnje bo del sredstev, s katerimi razpolaga, v skladu s svojo naložbeno politiko¹ investiral v projekte za sanacijo stavb in si ob ustreznem zavarovanju za tveganja ustvarjal dolgoročne donose. Menimo, da bi angažiranje teh sredstev predstavljalo t.i. "win-win" situacijo, ki bi dopolnjevala izvajanje drugih programov za izvajanje URE/OVE. Razvit model kapitalskih vložkov države je kasneje lahko naprodaj (trenutno je takšen model v okviru GEF projekta, nadgradnja). Priprava programa dokapitalizacije Eko sklada iz prispevka za povečanje učinkovitosti rabe energije in/ali zagotoviti sinergije zadolževanja Eko sklada preko SID banke. V tem kontekstu je potreba z instrumenti posameznih skladov/agentov potrošnjo preusmeriti tudi v povpraševanje po materialih, ki so energetsko manj intenzivni (npr. zamenjava materialov kot sta aluminij in cement z lesom). Pogoj za to so dostopne informacije na trgu, internalizacija eksternih stroškov, ukinitev negativnih spodbud in zlasti nevzpostavitev novih negativnih spodbud (EU ETS mora omogočati konkurenco med sektorji). Ključne panoge so: lesarstvo, gradbeništvo, informacijske energetske tehnologije, avtomobilska industrija, gospodinjski aparati, merilna tehnika. Ocenjujemo, da bi iz naložb sklada za financiranje razgradnje NEK v projekte energetske sanacije razmeroma enostavno preusmerili do 20 mio EUR. Za dokapitalizacijo Eko sklada bo namenjen le del prispevka za zagotavljanje prihranka energije pri končnih odjemalcih do 10 mio EUR letno.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt