Medijski reaktor

Sporočilo za javnost 3.september

SKLAD RAVNAL GOSPODARNO IN V SKLADU Z ZAKONODAJO

SKLAD NEK V LETU 2008 DOSEGEL POMEMBEN PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI IN SICER KAR 8,4 MILJONA EVROV 


(Krško, Ljubljana, 3. september 2009) - Komisija za nadzor javnih financ v Državnem zboru se je na svoji seji, dne 2. septembra 2009, seznanila s poročilom nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK o poslovanju tega v preteklem poslovnem letu - 2008. Hkrati je Komisija ugotovila, da Vlada RS še ni odločala o soglasju naložbene politike Sklada in finančnem načrtu za letošnje leto, kar posledično onemogoča delovanje Sklada. Prav tako Nadzorni odbor Sklada ni ugotovil nezakonitosti ali kakršnihkoli drugih kršitev. Poslovanje Sklada je bilo v preteklem poslovnem letu revidirano s strani neodvisne zunanje revizorske hiše ter tudi notranje in obe sta pokazali da je bilo poslovanje Sklada pravilno in zakonito. 

Tržna donosnost Sklada se je sicer v preteklem letu znižala za 11,83 odstotka, kar pa je posledica neugodnih razmer na finančnih trgih. Kljub omenjenemu je Sklad ustvaril kar 7,8 milijonov evrov prihodkov iz financiranja. Povprečna letna tržna donosnost Sklada je od leta 1998 in vse do konca leta 2008 znašala 6,05 odstotka, kar pomeni, da so za skoraj 2 odstotni točki presegli zahtevano minimalno donosnost. Leto 2008 je bilo zaradi finančne in gospodarske krize svojevrstno in tudi neprimerljivo s prejšnjimi leti. Sklad ni odprodajal naložb, katerih vrednost se je v letu 2008 znižala. Sklad NEK je tako leta 2007 kot tudi leta 2008 dosegel pomemben presežek prihodkov nad odhodki. Ta je v letu 2007 znašal 8,6 milijona evrov, v letu 2008 pa 8,4 milijona evrov. 

Konec letošnjega julija se je donosnost naložb Sklada obrnila navzgor in je dosegla stopnjo 2,77 % odstotka. Zmanjšana tržna donosnost sklada v lanskem letu je vmesni rezultat pri dolgoročni naložbi, ki je lansko leto utrpela posledice - pa ne zaradi napačne naložbene politike, ampak predvsem zaradi kolapsa svetovnih finančnih trgov. 

Špekulacije, ki se pojavljajo, namreč da je Sklad spreminjal naložbeno politiko v letu 2008, so neupravičene in neresnične. Vsakoletni naložbeni načrt, ki ga pripravijo finančni strokovnjaki v Skladu, upošteva pravila naložbene politike, ki so opredeljene v zakonskih in podzakonskih aktih. Ĺ˝elimo poudariti, da ni nujno, da je portfelj naložb vsako leto enak. Sklad namreč deluje po načelu, da je potrebno zagotoviti donosnost, ki je opredeljena v Programu razgradnje iz leta 2004. 

Danes, ko finančne in gospodarske krize še ni konec, ko je proračunski primanjkljaj velik in denarja ni, se nam zdi še posebej pomembno, da naložbo sklada NEK skrbno varujemo in ne želimo, da bi zaradi prehitrih odločitev in manipulacij v javnosti, kakorkoli ogrozili njegov namen in poslanstvo. Ocenjujemo, da je prav, da je poslovanje sklada skrbno nadzorovano, vendar ne bi smelo postati orodje politike. Prav tako si želimo, da bi se resorno ministrstvo čim hitreje odzivalo tako, kot vsa prejšnja leta, na zaključni račun Sklada za poslovanje v letu 2008 ter na finančni načrt in naložbeno politiko za leto 2009. Dokumenti s strani vlade namreč še niso potrjeni. V omenjenih okoliščinah je namreč zelo težko dobro gospodariti. 


OSTALI POMEMBNEJŠI PODATKI

Bilančna vrednost portfelja je na koncu leta 2008 znašala 136,2 milijonov evrov. 

V primerjavi z letom 2007 je to sicer manj, vendar ne gre za učinke tekočega poslovanja v letu 2008, ampak za učinke spremenjenega vrednotenja po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju ter merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 120-6090/2007). Skladno s pravilnikom je Sklad NEK spremenil zajem in obravnavo podatkov za leto 2008, zaradi različnih metod vrednotenja pa bilančna vrednost portfelja ni primerljiva s preteklimi leti.

Naložbena politika je oblikovana skladno z določili 10. člena Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško - B (ZSFR-B), kar vsako leto potrdi tudi Vlada RS. 

Pri oblikovanju naložbene politike je Sklad NEK dosledno upošteval načela varnosti, razpršenosti in vzdrževanje donosnosti, kakršno zahteva zadnja revizija Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG. 

Zahtevana donosnost Sklada znaša 4,29 odstotka. Tolikšne donosnosti v preteklosti ni bilo mogoče doseči le z naložbami v državne vrednostne papirje in depozite. Posledično je Sklad skladno z načeli, določenimi z 10. členom ZSFR-B (varnost in razpršenost), in po potrditvi Vlade RS v naložbeno politiko Sklada, vključil tudi naložbe, ki ob upoštevanju dolgoročnejšega časovnega horizonta prinašajo višjo donosnost od zajamčene. Na podlagi tako sprejete naložbene politike bo lahko Sklad na daljši rok zagotavljal zahtevano donosnost. Takšno naložbeno politiko je sprejel že Upravni odbor Sklada NEK na 29. seji dne 19. 1. 2007 v prejšnji sestavi pod predsedstvom Branka Janca. 

V sedanjih razmerah na finančnem trgu zaznavamo zniževanje obrestnih mer na depozite in obveznice, ki se bo po naši oceni še zaostrovalo. To pomeni, da po naši oceni tudi v prihodnjem obdobju ne bo moč dosegati 4,29-odstotne donosnosti Sklada zgolj z naložbami v državne vrednostne papirje in depozite. Ugotavljamo enako ravnanje najkonzervativnejših pokojninskih skladov, čeprav njihova zahtevana donosnost znaša samo 1,76 odstotka letno, da bi dosegli optimalni dolgoročni donos glede na razmerje med tveganjem in donosom. 

Sklad NEK torej vodi svojo naložbeno politiko skladno z letnimi načrti, na katere daje soglasje Vlada Republike Slovenije, in skladno z načeli 10. člena ZSFR - B. 

Kljub temu, da je le manjši del skladovih naložb podvržen tržnim nihanjem, je Sklad NEK v skladu s svojim Pravilnikom o upravljanju s tveganji predvidel ukrepe, in sicer skladno s spremenjenimi okoliščinami na finančnem in kapitalskem trgu - povečevanje naložb v državne vrednostne papirje, depozite in CD-je na račun naložb v strukturirane produkte, investicijske in vzajemne sklade ter delnice. Sklad NEK je dolgoročni vlagatelj, zato bo skrbno spremljal razmere na kapitalskih trgih in ob ugodnih pogojih s prodajo delnic in točk investicijskih in vzajemnih skladov unovčeval dobičke. Sedanja investicijska dejavnost Sklada NEK ne prisiljuje k nujni prodaji naložb.

Upravni in nadzorni odbor sklada NEK vsa leta svojega obstoja dosledno spoštujeta in sledita ključnemu namenu, zaradi katerega je bil Sklad tudi ustanovljen - to pa je zbiranje sredstev za razgradnjo nuklearne elektrarne in za ravnanje z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki. Za dosego svojega cilja Sklad deluje v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki regulirajo to področje, pri svojem delovanju smiselno upošteva tudi direktive Evropske Unije in seveda v skladu z načeli dobrega gospodarjenja.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt