Medijski reaktor

Sporočilo za javnost

SKLAD NEK V LETU 2009 POSLOVAL NAD PRIȌAKOVANJI

(Krško, Ljubljana, 26. februar 2010) Danes sta na novinarski konferenci direktor Sklada NEK, Janko Strašek in predsednica upravnega odbor Sklada NEK dr. Romana Jordan Cizelj, predstavila lanskoletne poslovne rezultate Sklada. Tržna donosnost portfelja je v letu 2009 znašala 6,30%, kar je več kot dolgoletno povprečje.

Upravni odbor Sklada NEK je potrdil Poslovno poročilo Sklada za leto 2009. Poslovanje Sklada NEK je pregledalo tudi neodvisno zunanje podjetje za revidiranje KPMG Slovenija, ki je podalo pozitivno oceno poslovanja in v celoti potrdilo zakonitost poslovanja Sklada NEK v letu 2009. Sklad NEK je v lanskem poslovnem obdobju posloval nad pričakovanji, kljub temu da je Vlada RS podala soglasje k Finančnemu načrtu Sklada za leto 2009 šele konec leta, 3. novembra 2009. 

V Naložbeni politiki za leto 2009, ki jo je Vlada RS potrdila na svoji 52. redni seji dne 3. 11. 2009, je Sklad NEK načrtoval predvsem naložbe v obveznice, depozite in bančna potrdila o vlogi. 

V letu 2009 so se razmere na finančnih trgih v primerjavi z letom 2008 ustalile in tudi zaznale določeno rast pri večini vrednostnih papirjev, ki jih ima Sklad NEK v svojem portfelju. Tako je v letu 2009 tržna donosnost portfelja znašala 6,30 %. Pri izračunu stopnje donosa Sklada za leto 2009 se upošteva stanje portfelja na dan 31. 12. 2008 in 31. 12. 2009 ter vsi prilivi in odlivi portfelja v proučevanem obdobju. 

Portfelj Sklada NEK je oblikovan skladno z usmeritvami iz naložbene politike za leto 2009 in zagotavlja dolgoročno stabilne prihodke. Z uspešnim upravljanjem finančnega portfelja je Sklad NEK ustvaril za 7,3 mio EUR prihodkov od financiranja in realiziral za 0,63 mio EUR kapitalskega dobička. Na dan 31. decembra 2009 je imel Sklad 145.072.568,38 EUR finančnih naložb, od tega je bilo 32,58 % naloženih v dolžniške vrednostne papirje Republike Slovenije, 32,10 % v ostalih dolžniških vrednostnih papirjih, 17,77 % v depozitih in potrdilih o vlogi, 8,13 % v investicijskih skladih državah OECD in razvijajočih se trgov, 5,82 % v investicijskih skladih RS in EU in 3,59% v lastniških vrednostnih papirjih. 

Sklad NEK je v letu 2009 ustvaril tržno donosnost finančnega portfelja v višini 6,30 %, medtem ko je znašala knjigovodska donosnost 5,95 %. Povprečna donosnost od leta 1998 do konca leta 2009 tako znaša 6,07 %. 

Sklad NEK je bil ustanovljen s ključnim ciljem zbiranja sredstev za razgradnjo nuklearne elektrarne v Krškem ter za ravnanje z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki in izrabljenega jedrskega goriva. Sklad NEK deluje in zagotavlja namensko porabo zbranih sredstev v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki regulirajo to področje ter smiselno upošteva tudi dobro svetovno prakso. Sklad NEK zbira in plemeniti sredstva v skladu z naložbeno politiko Sklada NEK, v skladu s cilji, ki so določeni v Zakonu o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK ter v internih načrtih Sklada NEK. Naložbena politika se sprejema vsako leto posebej, k njej pa mora dati svoje soglasje tudi Vlada Republike Slovenije. 

Še enkrat poudarjamo, da je Sklad NEK organiziran na način, ki mu zagotavlja, od političnih sil neodvisno delovanje z namenom doseganja dolgoročnih ciljev - namensko zbiranje in nalaganje sredstev ter njihova namenska in racionalna uporaba. Prvi, večji projekt, financiran iz sredstev, zbranih v Skladu NEK, bo gradnja odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke, ki mora začeti z obratovanjem najkasneje leta 2013. Neodvisnost Sklada in namen, zaradi katerega je bil ustanovljen, sta s predlaganimi spremembami zakonodaje ogrožena, kar smo že večkrat poudarjali. Sklad Nek mora, tudi v prihodnosti, delovati na način, da interesi trenutno aktualne politike ne vplivajo na njegovo delovanje, ki mora biti usmerjeno v doseganje dolgoročnega cilja. 

Dr. Romana Jordan Cizelj, je glede sklepa Parlamentarne mandatno-volilne komisije DZ, ki bo DZ predlagala, da jo razreši iz funkcije predsednice upravnega odbora Sklada NEK, poudarila:

Žal vedno znova ugotavljamo, da v tej državi, ta trenutek, veljajo dvojna merila za državljane. Sklep parlamentarne mandatno-volilne komisije ima nesporno politični predznak, ki je očitno pomembnejši kot znanje, kompetence in dobro upravljanje. V kolikor bo prišlo do moje menjave, bo to politična menjava. Sprašujem se, kdaj bo premier Borut Pahor začel uresničevati svoje predvolilne obljube, da ta koalicija ne bo menjavala kadrov po političnem ključu."

Dodatne informacije:
MOJCA ŠTIH, poslovna sekretarka
T: (07) 49 01 710 
F: (07) 49 02 841

novice18a-vnovice18b-vnovice18c-vnovice18d-vnovice18e-v

« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt