Medijski reaktor

Sklad NEK v letu 2012 posloval odlično

Krško, 28. marec 2013) Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK je v letu 2012 dosegel donosnost v višini 7,62%, kar je največ v zadnjih desetih letih in je ena boljših v primerjavi s podobno tveganimi skladi. Konec leta 2012 je bilo v Skladu zbranih 160,3 mio EUR sredstev. Premoženje se je povečalo za 8,34% oz. za 12,3 mio EUR glede na stanje portfelja Sklada konec leta 2011.

Upravni odbor Sklada se je dne 27. 3. 2013 sestal na 13. redni seji, na kateri je sprejel revidirani zaključni račun Sklada za leto 2012 ter poročilo o poslovanju Sklada za leto 2012, Nadzorni odbor Sklada pa je zaključni račun in poslovanje obravnaval na 12. redni seji dne 28. 3. 2013.

Poslovanje Sklada v letu 2012 je revidiral neodvisni revizor družba KPMG Slovenija in podal pozitivno mnenje brez pridržkov.

Sklad je v letu 2012 nadaljeval z aktivnim upravljanjem in prestrukturiranjem naložbenega portfelja. V letu 2012 je Sklad bistveno povečal delež najvarnejših naložb z ratingom AAA, AA in A. Na dan 31. 12. 2012 je imel Sklad 92% naložb s fiksnim donosom od tega 53% v državnih vrednostnih papirjih (96% obveznic ima najmanj rating A-, vse pa imajo najmanj rating naložbeni razred – investment grade) in 8% v lastniških vrednostnih papirjih. Sklad je tako bistveno znižal tveganje svojega portfelja, saj je povečal delež najbolj varnih naložb, na drugi strani pa bistveno zmanjšal delež bolj tveganih naložb.

Sklad s sredstvi upravlja samostojno oziroma sredstev ne daje v zunanje upravljanje. V skladu s predpisano računovodsko politiko Sklad svoje naložbe vrednoti po tekočih tržnih vrednostih.

Pri upravljanju sredstev bo Sklad tudi v prihodnje spoštoval načela varnosti, razpršenosti in likvidnosti.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt