Medijski reaktor

Poslovanje Sklada NEK v letu 2009

Upravni odbor Sklada NEK je potrdil Poslovno poročilo za leto 2009. Poslovanje Sklada NEK je pregledalo tudi neodvisno zunanje podjetje za revidiranje KPMG Slovenija, ki je podalo pozitivno oceno poslovanja in v celoti potrdilo zakonitost poslovanja Sklada NEK v letu 2009.

Sklad NEK se pri poslovanju ravna skladno s finančnim načrtom in Naložbeno politiko Sklada NEK, ki jo je sprejel Upravni odbor Sklada NEK, nanjo pa je soglasje dala tudi Vlada Republike Slovenije. Na zadnji dan leta 2009 je imel Sklad NEK 145.072.568,38 evrov finančnih naložb. Leta 2009 ustvarjena tržna donosnost je 6,30 odstotka, knjigovodska donosnost pa 5,95 odstotka. Povprečna donosnost Sklada NEK (1998-2009) znaša 6,07 odstotka.

Celotni prihodki Sklada NEK leta 2009 so bili za 1,81 odstotka višji od načrtovanih in so znašali 13,02 milijona evrov, Sklad NEK je ustvaril za 7,3 milijona evrov prihodkov od financiranja in realiziral za 0,63 milijona evrov kapitalskega dobička.
 
Prihodki od obresti in dividend (4,8 mio EUR) so
presegli finančni načrt za 2,41%.

Odhodki Sklada NEK so bili za 35,9 odstotka nižji od načrtovanih in so znašali 7,2 milijona evrov. Odhodki so bili nižji od načrtovanih predvsem zaradi nerealizacije v delu sofinanciranja programa ARAO in zaradi prenehanja obveze izplačil nadomestila za omejeno rabo prostora občinam. (Sklad NEK je izplačila plačeval od januarja do vključno marca, nato pa so bila nadaljnja izplačila ustavljena do sprejema Uredbe o državnem prostorskem načrtu za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško. Leta 2009 je Sklad NEK izplačal občinam Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki 0,9 mio evrov nadomestila.)

Presežek prihodkov nad odhodki je leta 2009 znašal 5,8 milijona evrov.

Sestava portfelja Sklada NEK
Portfelj Sklada NEK je oblikovan skladno z usmeritvami naložbene politike za leto 2009 inzagotavlja dolgoročno stabilne prihodke.

Sklad Nek je na zadnji dan lanskega leta imel 32,58 % sredstev naloženih v dolžniških vrednostnih papirjih Republike Slovenije, 32,10 % v ostalih dolžniških vrednostnih papirjih, 17,77 % v depozitih in potrdilih o vlogi, 8,13 % v investicijskih skladih državah OECD in razvijajočih se trgov, 5,82 % v investicijskih skladih Republike Slovenije in EU ter 3,59 % v lastniških vrednostnih papirjih.Sofinanciranje programa ARAO
Leta 2009 je Sklad NEK agenciji ARAO vplačal 2,41 milijona evrov. Dejanska poraba sredstev s strani Agencije ARAO vsako leto precej odstopa od načrtovane, kar je razvidno tudi iz spodnje preglednice.
 
leto dejanska poraba sredstev načrtovana poraba (rezervacija) sredstev indeksi (v %)
2005 1.971.406 2.121.975 92,90
2006 2.004.757 4.519.279 44,36
2007 2.211.859 5.581.300 39,63
2008 2.745.660 7.003.924 39,20
2009 2.409.868 5.425.000 44,40

Varnost pred maksimizacijo dobička
Sklad NEK sodi med racionalne vlagatelje, ki iščejo najugodnejšo kombinacijo med pričakovano donosnostjo in tveganjem. V izrazito neugodnih razmerah na finančnih in kapitalskih trgih v letu 2009 je Sklad NEK sledil smernicam naložbene politike in z uspešnim upravljanjem finančnega portfelja uspel ustvariti 7,3 milijona evrov prihodkov od financiranja.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt