Medijski reaktor

Poslovanje Sklada NEK v letu 2008

Poslovanje Sklada NEK v letu 2008

Ker so se v medijih v zadnjem času pojavljale informacije o poslovanju Sklada NEK, ki potrebujejo dodatna pojasnila, v nadaljevanju nekaj podatkov o poslovanju Sklada NEK v letu 2008. 


O vrednosti portfelja na dan 31. 12. 2008

Bilančna vrednost portfelja na koncu leta 2008 je znašala 136,2 milijonov evrov. 

V primerjavi z letom 2007 je to manj, vendar ne gre za učinke tekočega poslovanja v letu 2008, ampak za učinke spremenjenega vrednotenja po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 120-6090/2007). Ta pravilnik, objavljen 27. 12. 2007, je po obveznem navodilu Inštituta za revizijo pričel za Sklad NEK veljati v letu 2008. Skladno s pravilnikom je Sklad NEK spremenil zajem in obravnavo podatkov za leto 2008, zaradi različnih metod vrednotenja pa bilančna vrednost portfelja ni primerljiva s preteklimi leti. 


O doseženi donosnosti

Tržna donosnost Sklada NEK v letu 2008 (-11,83 odstotka) ni bila pozitivna, kar je posledica izrazito neugodnih razmer na trgih v letu 2008. Sklad NEK je v vseh letih svojega obstoja posloval zelo uspešno, kar dokazuje tudi povprečna letna stopnja donosnosti od leta 1998 do vključno leta 2008. Povprečna letna stopnja donosnosti v navedenem obdobju znaša 6,05 odstotka. Leto 2008 je bilo zaradi finančne in gospodarske krize svojevrstno in neprimerljivo s prejšnjimi leti. 

Sklad NEK je tako leta 2007 kot tudi leta 2008 dosegel pomemben presežek prihodkov nad odhodki. Ta je v letu 2007 znašal 8,6 milijona evrov, v letu 2008 pa 8,4 milijona evrov. 


O naložbeni politiki

Naložbena politika je oblikovana skladno z določili 10. člena Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško - B (ZSFR-B), kar vsako leto potrdi tudi Vlada RS. 

Pri oblikovanju naložbene politike je Sklad NEK dosledno upošteval načela varnosti, razpršenosti in vzdrževanje donosnosti, kakršno zahteva zadnja revizija Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG (čl. 10. ZSFR - B). 

Zahtevana donosnost Sklada znaša 4,29 odstotka letno. Tolikšne donosnosti v preteklosti ni bilo mogoče doseči le z naložbami v državne vrednostne papirje in depozite. Posledično je Sklad skladno z načeli, določenimi z 10. členom ZSFR-B (varnost in razpršenost), in po potrditvi Vlade RS v naložbeno politiko Sklada vključil tudi naložbe, ki ob upoštevanju dolgoročnejšega časovnega horizonta prinašajo višjo donosnost od zajamčene. Na podlagi tako sprejete naložbene politike bo lahko Sklad na daljši rok zagotavljal zahtevano donosnost. Takšno naložbeno politiko je sprejel že Upravni odbor Sklada NEK na 29. seji dne 19. 1. 2007 v prejšnji sestavi pod predsedstvom g. Branka Janca. 

V sedanjih razmerah na finančnem trgu zaznavamo zniževanje obrestnih mer na depozite in obveznice, ki se bo po naši oceni še zaostrovalo. To pomeni, da po naši oceni tudi v prihodnjem obdobju ne bo moč dosegati 4,29-odstotne letne donosnosti Sklada zgolj z naložbami v državne vrednostne papirje in depozite. Ugotavljamo enako ravnanje najkonzervativnejših pokojninskih skladov, čeprav njihova zahtevana donosnost znaša samo 1,76 odstotka letno, da bi dosegli optimalni dolgoročni donos glede na razmerje med tveganjem in donosom. 

Sklad NEK torej vodi svojo naložbeno politiko skladno z letnimi načrti, na katere daje soglasje Vlada Republike Slovenije, in skladno z načeli 10. člena ZSFR - B. 

Da bi zagotovili kar najboljši nadzor nad poslovanjem, Sklad NEK vsako poslovno leto izvede tako notranjo kot tudi neodvisno zunanjo revizijo. Poslovanje v letu 2008 je bilo tako pregledano v sklopu obeh revizij, pri čemer je tudi neodvisna zunanja revizija, ki jo je izvedla priznana revizijska hiša, v celoti potrdila zakonitost poslovanja Sklada NEK v letu 2008. 

Kljub temu, da je le manjši del skladovih naložb podvržen tržnim nihanjem, je Sklad NEK v skladu s svojim Pravilnikom o upravljanju s tveganji predvidel ukrepe, in sicer skladno s spremenjenimi okoliščinami na finančnem in kapitalskem trgu - povečevanje naložb v državne vrednostne papirje, depozite in CD-je na račun naložb v strukturirane produkte, investicijske in vzajemne sklade ter delnice. Sklad NEK je dolgoročni vlagatelj, zato bo skrbno spremljal razmere na kapitalskih trgih in ob ugodnih pogojih s prodajo delnic in točk investicijskih in vzajemnih skladov unovčeval dobičke. Sedanja investicijska dejavnost Sklada NEK ne prisiljuje k nujni prodaji naložb. 


O zunanjih stroških

V primerjavi z letom 2007 je Sklad te izdatke zmanjšal za 25 odstotkov. 

Stroški so bili načrtovani v navedeni višini zaradi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, katerega sprejetje je bilo v postopku in ki je bil leta 2008 tudi dejansko sprejet. Navedeni zakon je uvedel nove naloge Sklada NEK na področju financiranja investicijske dejavnosti (obveznost poročanja uporabnika finančnih sredstev, to je Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) Skladu NEK o izvedenih aktivnostih, nastalih stroških in naložbah, sodelovanje predstavnikov Sklada NEK v komisijah za izvedbo javnih naročil, ki jih naroča ARAO, revizija smotrnosti in namenskosti uporabe sredstev, ki jih Sklad NEK zagotovi ARAO, itd). 

Z obstoječim obsegom in profilom kadrovske zasedbe na Skladu NEK izvedba omenjenih novo uvedenih nalog ni bila mogoča, zato je Sklad NEK načrtoval in izvedel naloge ("vodenje projekta za objekt NSRAO") z zunanjim izvajalcem. Stroški tega so bili, kot navedeno, bistveno nižji od načrtovanih, vendar je Sklad NEK v decembru 2008 vseeno predlagal Vladi RS, Ministrstvu za gospodarstvo, razširitev sistemizacije in zaposlitev dveh strokovnjakov, kar bi poslovanje Sklada še racionaliziralo. Stroške za omenjeni dodatni zaposlitvi je Sklad NEK predvidel v finančnem načrtu za leto 2009/2010. 

Vlada RS, Ministrstva za gospodarstvo, takšnega finančnega načrta res ni potrdilo, vendar Sklad NEK ni prejel nobene pripombe o domnevni "previsoki ravni stroškov za zunanje storitve", temveč le obvestilo, da ministrstvo ne soglaša z novima zaposlitvama. Obenem je ministrstvo Skladu NEK naročilo, naj "ponovno preučimo utemeljenost načrtovanih zaposlitev in da v letih 2009 in 2010 dodatnih zaposlitev ne načrtujemo in tudi ne realiziramo ter da posredujemo ministrstvu ustrezno dopolnitev Finančnega načrta za leti 2009 in 2010, iz katere bo razvidno, da je predlog Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata za energijo, upoštevan". Na podlagi navedenega je utemeljeni razlog, da ministrstvo finančnega načrta še ni potrdilo, zgolj nestrinjanje z novima zaposlitvama, kar je razlog, ki ga bomo odpravili. 


O oceni poslovanja v letu 2008

Upravni odbor Sklada NEK se bo do rezultatov poslovanja Sklada NEK v letu 2008 in do zahtevane dopolnitve Finančnega načrta za leti 2009/2010 opredelil po seji Upravnega odbora, na kateri se bodo njegovi člani seznanili z vsemi podatki o poslovanju in s poročili notranje in zunanje revizije.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt