Medijski reaktor

Krško, Ljubljana, 24. 8. 2011 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije

Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije

(Krško, Ljubljana, 24. 8. 2011) Računsko sodišče Republike Slovenije je danes objavilo Revizijsko poročilo >Zagotavljanje sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Ministrstva za gospodarstvo in Vlade Republike Slovenije ter uspešnost poslovanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju: Sklad) pri zagotavljanju sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju: NEK) in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK v obdobju od leta 2006 do konca leta 2009.


Z izsledki revizije bomo seznanili organe Sklada in zavzeli stališče.

Pristopili bomo k izvedbi popravljalnih ukrepov, ki jih zahteva Računsko sodišče.

Proučili bomo vsa priporočila v zvezi s poslovanjem Sklada.

V kratkem bomo predlagali kadrovsko okrepitev Sklada in podprli vse tiste predloge, ki bodo vodili k smotrni in racionalni uporabi sredstev Sklada. Predlagali bomo spremembo vrednotenja naložb, saj Sklad večino naložb drži do dospetja. Menimo, da je zaradi dolgoročnega značaja Sklada naložbena politika in usmeritev Sklada strogo konzervativna, in sicer v razmerju vsaj 80% netveganih dolžniških naložb, kar je skladno z načeli obvladovanja tveganj.

Sklad bo zaradi svoje konzervativne investicijske usmeritve predlagal revizijo tako imenovane zahtevane letne stopnje donosa, ki po trenutno veljavnem Programu razgradnje NEK iz leta 2004 znaša 4,3% in je po naši oceni absolutno previsoka. Ob upoštevanju razpršenosti, tržnosti, likvidnosti in prvovrstnosti naložb je tako visoka zahtevana letna donosnost težko dosegljiva. Vladi bomo predlagali sprejem dolgoročnega plana razvoja, oziroma vzdržnosti Sklada in nekatere spremembe pri sistemu nadzora nad poslovnimi odločitvami Sklada.

Sklad je v revidiranem obdobju del svojih sredstev v obliki dotacij namenil nevladnim in neprofitnim organizacijam. V letih 2010 in 2011 pa dotacij ni planiral in tudi ne izplačeval. Sklad je nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe sredstev, ki jih je izplačeval Agenciji za radioaktivne odpadke zagotavljal z zunanjim sodelavcem, v prihodnje pa bomo nadzor nadgradili s še bolj rigoroznimi ukrepi v skladu s priporočili Računskega sodišča.

Aleksandra Špiler, univ. dipl. ekon.
vršilka dolžnosti direktorice Sklada


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt