Medijski reaktor

Dodatna pojasnila Sklada NEK

Dodatna pojasnila Sklada NEK
 1. Očitek o neustreznosti naložbene politike Sklada NEK v prejšnjih letih je nedopusten in neutemeljen. Sklad NEK je v preteklosti, za vsako leto poslovanja, pridobil ustrezna soglasja k naložbeni politiki, vključno za leto 2008. Nato je strukturo naložb v letu 2008 povsem uskladil s sprejeto Naložbeno politiko 2008, kar v obdobju prejšnjega vodstva ni bila praksa. Leto 2008 se je izkazalo za leto splošne finančne krize na domačih in globalnih finančnih trgih. Pri tem pa nas zanima , če bodo tudi drugi, podobni skladi in institucije (KAD, SOD idr. in od katerih je morda odvisna usoda posameznikov, npr. pokojninski skladi ...), ki delujejo v Sloveniji in ki so prav tako beležili bistveno slabše rezultate in nižje donose kot v preteklih letih, v medijih izpostavljeni na podoben način, kot je Sklad NEK.

 2. Dejstvo je tudi to, da tako Ministrstvo za gospodarstvo kot tudi Vlada RS ugotavljata, da je Sklad v preteklih letih posloval uspešno in da je bilo leto 2008 posebno, kot smo omenili. Hkrati je potrebno poudariti, da so vsi navedeni podatki in trditve s strani Ministrstva za gospodarstvo v sporočilu za medije s strani Urada za komuniciranje, podprti z besedami verjetno, domnevno ipd., kar kaže na dejstvo, da nimajo strokovnih in tudi ne zakonskih temeljev pri svojih aktivnostih proti Skladu NEK. Pri tem pa je pomembno dejstvo, da donosnost Sklada NEK ni v nobenem zakonskem ali podzakonskem aktu podrobno določena.

 3. Odločitev vlade, da ne da soglasja k poročilu o poslovanju Sklada NEK nas preseneča: vlada RS je namreč 3. 11. 2009 sprejela in dala soglasje k Naložbeni politiki in Finančnem načrtu za leto 2009. Razumeti je potrebno, da se naložbena politika, predvidena za leto 2009, ne razlikuje bistveno od tiste, ki je bila izvajana v letu 2008. Prav tako bi želeli poudariti, da pristojni za to področje na vsak način iščejo načine, da bi Skladu odvzeli neodvisnost in predvsem popolnoma zameglili sliko in preusmerili namenskost sredstev drugam. To sodimo po izjavah ministra Gasparija, ki se nanašajo na strukturne prilagoditve za leti 2010 in 2011, in iz katerih gre razumeti, navajamo:

  "Gre za dve pomembni zadevi - prilagoditev sistema, gre za spodbude za razvoj naložb v energetsko učinkovitost. Ideja je, da Sklad za financiranje razgradnje nuklearke del svojih sredstev, s katerimi razpolaga v času, ko se ta sredstva zbirajo in jih še ni treba reinvestirati v osnovni namen, zaradi katerega je bil sklad ustanovljen, v skladu s svojo naložbeno politiko investira v projekte za sanacijo stavb in se ob ustreznem zavarovanju tveganj ustvarja dolgoročne donose. Gre za investicije v tako imenovano javno infrastrukturo, kot so vrtci, šole, bolnice, za njihovo energetsko, kot Angleži rečejo up grading oziroma njihovo večjo energetsko učinkovitost in s tem seveda zmanjšanje stroškov, ki jih povzroča energetska neučinkovitost teh objektov v prostoru. Pripravlja se program dokapitalizacije sklada in prispevka za povečanje učinkovitosti rabe energije in zagotavlja dodatna kreditna sredstva preko SID banke za njegovo večje in bolj učinkovito finančno delovanje."

  Iz Magnetogramskega prepisa novinarske konference ministra za razvoj in evropske zadeve Mitje Gasparija o strukturnih prilagoditvah v letih 2010 in 2011, 2. oktober 2009.

 4. Glede na zahtevane spremembe statuta Sklada NEK pa dajemo sledeča pojasnila in predvsem navajamo kronologijo dogodkov, ki osvetljujejo iniciativo Direktorata za energijo (Ministrstvo za Gospodarstvo):
   
  • 24. junija 2008 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (UL RS št. 68/08); 
  • S sprejetjem zakona se je (oziroma so se):
   • uvedla določba, po kateri Sklad NEK zagotavlja finančna sredstva za izvajanje nalog uporabniku finančnih sredstev, ki ga kot nosilca nalog določa zakon ali skupni program razgradnje, skladno z uveljavljeno Mednarodno pogodbo in pravna podlaga za sklenitev letnih pogodb za izvedbo nalog,
   • uvedla obveznost poročanja uporabnika finančnih sredstev Skladu o izvedenih aktivnostih, nastalih stroških in naložbah,
   • uvedla možnost sodelovanja predstavnikov Sklada v komisijah za izvedbo javnih naročil,
   • uvedla revizija smotrnosti in namenskosti uporabe sredstev, ki jih Sklad s pogodbo zagotovi uporabniku finančnih sredstev in obveznost trajne hrambe dokumentacije,
   • uvedla določila, ki določajo ravnanje s premoženjem sklada,
   • uvedlo določilo, ki ureja prenehanje sklada. 
  • Zakon je določil: "Sredstva Sklada se smejo skladno s tem zakonom v skladu z načeli varnosti in donosnosti vlagati v vrednostne papirje, depozite in druge varne naložbe ob upoštevanju naslednjih načel:
   • varnost naložbe,
   • razpršenost naložb,
   • vzdrževanje donosnosti, kakor jo zahteva zadnja revizija Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG."
Poleg tega je bil v Zakon o Skladu NEK dodan nov, 10a člen z besedilom: "Premoženje sklada je dovoljeno uporabljati zgolj v namene, določene s tem zakonom. Upravni odbor sklada mora s premoženjem sklada upravljati v skladu s pravili, ki veljajo za ravnanje s sredstvi javnih financ"
 
 • Glede na takšne spremembe je prišlo do neusklajenosti statutarnih določil z Zakonom o Skladu NEK. Upravni odbor Sklada NEK je odpravil opisano neskladnost s sprejemom Sprememb Statuta Sklada NEK na svoji 9. seji 7. 11. 2008;
 • V proces spremembe Statuta Sklada NEK je bil ves čas vključen Direktorat za energijo (Ministrstvo za gospodarstvo);
 • V dopolnjeni verziji je UO Sklada NEK upošteval tudi naslednje pripombe Ministrstva za Gospodarstvo, Direktorata za energijo iz dopisa dne 11. 12. 2008:
 • črtanje besedila 2. odstavka 5. člena, ki ga je pred tem vseboval Statut: "O uporabi teh sredstev, skladno z namenom, opredeljenim v 3. in 6. členu Zakona o Skladu, odloča Vlada RS."
 • črtanje 3. odstavka 31. člena, ki se glasi: "Pogodbe nad tem zneskom pa lahko sklepa direktor le na podlagi predhodnega soglasja Upravnega odbora Sklada", ker naj bi bilo nepotrebno.
 • Kljub temu, da gre za dve smiselni (čeprav glede na ostalo besedilo Statuta dodatni) varovali, ki bi ju "dober gospodar" na vsak način vnesel v Statut, je Sklad predlog Direktorata spoštoval in na korespondenčni seji Upravnega Odbora potrdil spremembe Statuta, vendar Direktorat za energijo nobene od sprejetih verzij Sprememb Statuta Sklada NEK ni posredoval Vladi RS, ki sicer daje soglasje na Statut.
 • Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo je z dopisom opr. št. 3541 - 1/2008 z dne 12. 06. 2009 posredoval Skladu NEK svoj predlog sprememb, z zahtevo, da se v 4. člen Statuta Sklada NEK uvede označba "prvorazredni" vrednostni papir, kar pa je označba, ki ni enopomenska in je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (UL RS št. 68/08) neposredno pred tem opuščena.
 • Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo je razen tega predlagal uvedbo 4. a člena v Statut, v katerem naj bi bila določena naložbena struktura.

  Ker je Sklad NEK v vsem času svojega obstoja naložbeno strukturo določal s posebnim dokumentom, to je vsakoletno naložbeno politiko, za katero je prav tako obstajala obveznost, da jo obravnava in potrdi Vlada RS, pri tem pa upošteva konkretne ekonomske razmere, je Upravni odbor Sklada NEK zavzel stališče, da pri naložbeni politiki ne gre za statutarno materijo. V prid takšnemu zaključku je govorilo tudi dejstvo, da Državni zbor strukture naložb v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS, št. 68/08) ni uredil, kakor je to storil v Zakonu o javnih skladih - 1 (Ur. l. RS, št. 77/2008), čeprav sta bila oba zakona sprejeta praktično istočasno.

  ZSFR torej ne povzema določb ZJS - 1, ki se nanašajo na strukturo naložb. Prav tako ne določa obveznosti uskladitve, niti uskladitvenega obdobja, ki je po ZJS - 1 eno leto. Po mnenju RS, Ministrstva za finance, za uskladitev naložb Sklada NEK z določili ZJS - 1 ni pravne osnove.

 • Kljub spremembam Statuta, usklajenim s prvimi predlogi Direktorata za energijo, je Sklad NEK od Direktorata poleg predloga za vključitev naložbene strukture v Statut, pred sejo Upravnega Odbora (ki je potekala 22.7.2009), na kateri naj bi obravnavali predlog Direktorata, prejel dodatno zahtevo po spremembi Statuta: ta se je nanašala na črtanje 5. alineje 11. člena, po kateri Upravni Odbor Sklada NEK predlaga Vladi RS imenovanje direktorja Sklada.

 • Upoštevanje takšne zahteve ne bi predstavljalo uskladitve Statuta Sklada NEK z ZSFR, ampak bi povzročilo, da bi bil Statut z zakonom neusklajen. Upravni odbor Sklada NEK je zato na sejah 3. 7. 2009 in 22. 7. 2009 iz vsebinskih in pravnih razlogov sprejem stakšnih predlogov zavrnil.
 • Na predloge Direktorata za energijo, opisane pod tč. 5, da se v Statut Sklada NEK uvedejo določila o določitvi naložbene strukture, in pod tč. 6, da se črta pristojnost Upravnega odbora Sklada NEK iz 5. alineje 11. člena, po kateri predlaga Vladi RS imenovanje direktorja Sklada, je Vlada RS dne 03. 11. 2009 sprejela sklep, da Upravni odbor Sklada NEK sprejme Spremembe Statruta Sklada NEK z vključeno naložbeno strukturo. Ta sklep bo UO spoštoval v celoti. Drugega predloga Direktorata za energijo pa Vlada RS ni sprejela.
Krško, 20. novembra 2009


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt