O Skladu

Upravni odbor

Sklad NEK upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednika in dva člana upravnega odbora imenuje Državni zbor RS kot ustanovitelj Sklada NEK, po enega člana pa imenujeta Vlada RS (kot izvršilno telo državne oblasti) in lokalna skupnost, na območju katere stoji NEK. Pristojnosti upravnega odbora določa 11. člen Statuta Sklada NEK.

Med najpomembnejše pristojnosti upravnega odbora sodijo sprejemanje in skrb za uresničevanje:
  • naložbene politike Sklada NEK;
  • finančnega načrta Sklada NEK;
  • zaključnega računa in poročila o poslovanju;
  • splošnih in drugih aktov Sklada NEK;
  • smernic in navodil za delo direktorja.
Upravni odbor sestavljajo:
 
Ime in priimek Organ imenovanja
mag. Marjeta Lipec  (predsednica) Državni zbor RS
mag. Gregor Korene Državni zbor RS
mag. Marko Lovše Državni zbor RS
mag. Hinko Šolinc Vlada RS (podana odstopna izjava, novi član še ni bil imenovan)
Karel Kerin Občinski svet Občine Krško