Osrednja vsebina
Poslovne krivulje

Pregled obveznosti Sklada

Osnovni cilji Sklada NEK so:
 • Primarni cilj upravljanja s sredstvi Sklada je posredno določen z vsakokrat veljavno naložbeno politiko Sklada, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije. Sklad posluje kot dober gospodarstvenik, ki  zagotavlja varnost, razpršenost, likvidnost in donosnost svojih naložb;
 • Drugi  pomemben poslovni cilj poslovanja Sklada je izvajanje izključno namenske porabe finančnih sredstev  za opravljanje njegove dejavnosti:
  • financiranje priprave in izvedbe projektov za varno in končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK,
  • financiranje priprave in izvedbe projekta za varno razgradnjo NEK,
  • plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Krško, v skladu z veljavno Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta,
  • financiranje storitev ARAOza izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja, za ravnanje z radioaktivnimi odpadki iz NEK in njihovo odlaganje, za obdelavo RAO in izrabljenega goriva iz NEK pred odlaganjem ter za odlaganje RAO in izrabljenega goriva iz NEK,
  • stroškovno učinkovito – racionalno pokrivanje tekočih stroškov poslovanja Sklada.
Poleg osnovnih ciljev je trajnega pomena za Sklad NEK tudi delovanje, skladno s svetovno in evropsko prakso.

Da bi izpolnili zastavljene cilje, Sklad NEK skrbi za zbiranje prispevka, uspešno nalaganje zbranih sredstev in tudi njihovo namensko in racionalno porabo. Prvi večji projekt, financiran iz sredstev, zbranih v Skladu NEK, bo gradnja odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke.

NOVICE IN OBVESTILA

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021

Nova višina prispevka

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti