Poslovne krivulje

Pregled obveznosti Sklada

Primarni naložbeni cilj je ohranjanje vrednosti sredstev Sklada in ustvarjanje njihove donosnosti. Sklad posluje kot dober gospodar, ki zagotavlja varnost, razpršenost, likvidnost in donosnost svojih naložb.
 
Drugi pomembni poslovni cilj poslovanja Sklada je izvajanje izključno namenske porabe finančnih sredstev za opravljanje dejavnosti, in sicer:
  • financiranje priprave in izvedbe projektov za varno in končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK,
  • financiranje priprave in izvedbe projekta za varno razgradnjo NEK,
  • plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Krško, v skladu z veljavno Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta,
  • financiranje storitev ARAO za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki iz NEK in njihovo odlaganje, za obdelavo radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK pred odlaganjem in za odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva iz NEK,
  • pokrivanje tekočih stroškov poslovanja Sklada.