O Skladu

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor, ki ga sestavljajo predsednik in devet članov, bedi nad delom Sklada NEK. Vse člane nadzornega odbora imenuje Državni zbor RS, njihov mandat je pet let, njihova osrednja pristojnost pa je nadzor zakonitosti dela upravnega odbora in direktorja Sklada NEK.

Poleg tega nadzorni odbor:
  • preverja zaključni račun in poročilo o poslovanju Sklada;
  • enkrat letno poroča Državnemu zboru RS.

Nadzorni odbor sestavljajo:
 

Ime in priimek Organ imenovanja
mag. Damjan Konovšek (predsednik) Državni zbor
Franc Florjančič Državni zbor
mag. Dušan Hočevar Državni zbor
Bojan Horvat Državni zbor
Matevž Kocjan Državni zbor
Jožef Kocuvan Državni zbor
Aljoša Rovan Državni zbor
mag. Nataša Šerbec Državni zbor
Luka Špoljar Državni zbor
mag. Matjaž Vodušek Državni zbor

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2020

Ministrica, pristojna za energijo dala soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2018

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt