Osrednja vsebina
Poslovne krivulje

Finančni portfelj Sklada od leta 1996 do 2020

Sklad sodi med racionalne vlagatelje, katerih cilj ni maksimiziranje donosnosti, temveč iskanje najugodnejše kombinacije med predpisano donosnostjo in tveganjem.
 
Sklad vodi konservativno naložbeno politiko in sledi zastavljenim naložbenim načelom razpršenosti, likvidnosti s ciljem zbrati sredstva za učinkovito in trajno rešitev razgradnje NEK ter odložitev v fazi proizvodnje jedrske energije proizvedenih radioaktivnih odpadkov in iztrošenega jedrskega goriva.

Leto 2020 bo zaradi dogajanj na kapitalskih in finančnih trgih ostalo v spominu kot leto polno presenečenj in izzivov, bistveno drugačno od preteklih let, kot leto zaznamovano z izbruhom pandemije covid-19. Kljub težkim razmeram je Sklad poslovanje portfelja za leto 2020 zaključil z donosom v višini 1,97 %. Zaradi prestrukturiranja ene izmed naložb pa je moral donos prevrednotiti, in sicer na 1,65 %.

Pregled vplačil prispevka za razgradnjo in izplačil obveznosti Sklada v obdobju od leta 1995 do 31. decembra 2020 ter portfelj Sklada na dan 31. 12. 2020 v EUR

V obdobju od leta 1995 do konca leta 2020 je bilo v Sklad vplačanih 213,8 milijona evrov. Sklad je v obdobju od 1998 do konca leta 2020 ARAO plačal 46,2 milijona evrov, od tega za aktivnosti ARAO 31,3 milijona evrov in za nadomestilo za omejeno rabo prostora (NORP), ki ga je ARAO plačevala lokalni skupnosti Krško, 14,9 milijonov evrov.
Od leta 2004 dalje je bil Sklad zavezanec za plačilo NORP nekaterim lokalnim skupnostim (od leta 2014 na podlagi drugačne ureditve Sklad zavezan k plačevanju NORP le Občini Krško). Do konca leta 2020 je občinam neposredno, iz naslova NORP, plačal 61,5 milijoa evrov.
Skupna vrednost NORP, ki ga je izplačal Sklad (plačila občinam preko ARAO in direktno), je tako v obdobju 1995-2020 znašala 76,4 milijonov evrov.
Od leta 1998 do konca leta 2020 je skupna vrednost transferjev, ki jih je Sklad nakazal za delovanje ARAO in občinam iz naslova NORP (sredstva, vplačana za namen sofinanciranja del ARAO in nadomestil občinam za omejeno rabo prostora niso valorizirana), znašala 107,7 milijona evrov.
Sklad je v obdobju delovanja prejel 213,8 milijonov evrov iz naslova prispevka in izplačal 107,7 milijona evrov za financiranje delovanja ARAO in NORP. Tako imenovani neto priliv (stolpec 5), ki predstavlja razliko med prejetim prispevkom in plačanimi obveznostmi, je znašal 106,1 milijona evrov.

Vrednost portfelja Sklada (knjižno stanje) je konec leta 2020 znašala 212,2 milijona evrov, medtem ko je neto priliv v istem obdobju znašal 106,1 milijona evrov. Razlika prirasta portfelja v višini 106,1 milijone evrov predstavlja donos ustvarjen z upravljanjem sredstev ob upoštevanju, da Sklad, v skladu z veljavnimi predpisi, pokriva tudi stroške svojega poslovanja, in sicer s prihodki od finančnih naložb.

31. decembra 2020 je imel Sklad za 212.235.478 evrov finančnih naložb v vrednostne papirje (knjižno stanje). Knjižno stanje ne zajema prostih denarnih sredstev na TRR, natečenih obresti, kupljenih obresti in terjatev za dividendne donose. Ob upoštevanju sredstev na TRR, natečenih obresti, kupljenih obresti in terjatev za dividendne donose je tržna vrednost portfelja Sklada ob koncu leta 2020 znašala 213.874.915 evrov.

Prikaz sredstev Sklada na dan 31. decembra 2020 v milijonih evrov

S pojavom novega virusa COVID-19, so se že tako zahtevne razmere na finančnih trgih, v letu 2020 še dodatno zaostrile. Marca so posledice pandemije postale opazne po celem svetu, vlade so bile prisiljene uvesti ukrepe za omejitev širjenja okužbe, strah vlagateljev na kapitalskih trgih pa je dosegel vrhunec zaradi nezaupanja v neovirano delovanje svetovnega finančnega sistema. Kljub ukrepom, ki so jih sprejemale države in centralne banke, v želji po hitrejšem gospodarskem okrevanju in uspešni zajezitvi širjenja virusa, je finančne trge prevevala velika zmeda in negotovost. Sklad je budno spremljal dogajanja in z aktivnim upravljanjem portfelja, v danih razmerah, uspešno ohranjal in plemenitil svoja sredstva.
 
Gradnja odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) Vrbina, Krško, predvidena konec leta 2018, se je zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju ustreznih soglasij in dovoljenj, zamaknila. Sklad se zaveda pomembnosti pravočasne izgradnje objekta in prilagaja portfelj na način, da bodo sredstva na razpolago, ko bo to potrebno. V zadnjem času je zaznati pomembne premike na tem področju.

NOVICE IN OBVESTILA

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021

Nova višina prispevka

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti