Poslovne krivulje

Finančni portfelj Sklada od leta 1996 do 2019

Sklad sodi med racionalne vlagatelje, katerih cilj ni maksimiziranje donosnosti, temveč iskanje najugodnejše kombinacije med predpisano donosnostjo in tveganjem.
 
Sklad vodi konservativno naložbeno politiko in sledi zastavljenim naložbenim načelom razpršenosti, likvidnosti s ciljem zbrati sredstva za učinkovito in trajno rešitev razgradnje NEK ter odložitev v fazi proizvodnje jedrske energije proizvedenih radioaktivnih odpadkov in iztrošenega jedrskega goriva.
 

Leto 2019 nam bo zaradi burnih dogajanj na kapitalskih in finančnih trgih ostalo v spominu kot leto polno presenečenj in izzivov. Hkrati pa si bomo leto zapomnili tudi po uspešnem delovanju Sklada, ki je poslovanje portfelja za leto 2019 zaključil z donosom v višini 4,74 %.

Pregled vplačil prispevka za razgradnjo in izplačil obveznosti Sklada v obdobju od leta 1995 do 31. decembra 2019 ter portfelj Sklada na dan 31. 12. 2019 v EUR


V obdobju od leta 1995 do konca leta 2019 je bilo v Sklad vplačanih 202,8 milijonov evrov.
Sklad je v obdobju od 1998 do konca leta 2019 ARAO plačal 44,8 milijonov evrov, od tega za aktivnosti ARAO 29,9 milijonov evrov in za nadomestilo za omejeno rabo prostora (NORP), ki ga je ARAO plačevala lokalni skupnosti Krško, 14,9 milijonov evrov.
Od leta 2004 dalje je bil Sklad zavezanec za plačilo NORP nekaterim lokalnim skupnostim (od leta 2014 na podlagi drugačne ureditve Sklad zavezan k plačevanju NORP le Občini Krško). Do konca leta 2019 je občinam neposredno, iz naslova NORP, plačal 55,5 milijonov evrov.
Skupna vrednost NORP, ki ga je izplačal Sklad (plačila občinam preko ARAO in direktno), je tako v obdobju 1995-2019 znašala 70 milijonov evrov.
Od leta 1998 do konca leta 2019 je skupna vrednost transferjev, ki jih je Sklad nakazal za delovanje ARAO in občinam iz naslova NORP (sredstva, vplačana za namen sofinanciranja del ARAO in nadomestil občinam za omejeno rabo prostora niso valorizirana), znašala 100,4 milijona evrov.
Sklad je v obdobju delovanja prejel 202,8 milijonov evrov iz naslova prispevka in izplačal 100,4 milijona evrov za financiranje delovanja ARAO in NORP. Tako imenovani neto priliv (stolpec 5), ki predstavlja razliko med prejetim prispevkom in plačanimi obveznostmi, je znašal 102,5 milijona evrov.

Vrednost portfelja Sklada (knjižno stanje) je konec leta 2019 znašala 206,4 milijona evrov, medtem ko je neto priliv v istem obdobju znašal 102,5 milijona evrov. Razlika prirasta portfelja v višini 103,9 milijone evrov predstavlja donos ustvarjen z upravljanjem sredstev ob upoštevanju, da Sklad, v skladu z veljavnimi predpisi, pokriva tudi stroške svojega poslovanja, in sicer s prihodki od finančnih naložb.

Stopnja rasti vrednosti portfelja na račun neto priliva (102,5 EUR) je dan 31. decembra 2019 znaša 49,68 %, medtem ko je stopnja donosnosti upravljanja portfelja (103,9 EUR) znaša 50,23 %.

Knjižno stanje portfelja Sklada je konec leta 2019 znašalo 206,4 milijonov evrov (ob upoštevanju natečenih obresti, kupljenih obresti in terjatev za dividendne donose ter sredstev na TRR je portfelj Sklada ob koncu leta 2019 znašal 208 milijonov evrov). Odlivi za ARAO in občine tako predstavljajo kar 48,64 % finančnega portfelja Sklada, ki bi sicer znašal 307 milijona evrov.
 
Prikaz sredstev Sklada na dan 31. decembra 2019 v milijonih evrov

S pojavom novega virusa COVID-19, so se že tako zahtevne razmere na finančnih trgih, v letu 2020 še dodatno zaostrile. Marca so posledice pandemije postale opazne po celem svetu, vlade so bile prisiljene uvesti ukrepe za omejitev širjenja okužbe, strah vlagateljev na kapitalskih trgih pa je dosegel vrhunec zaradi nezaupanja v neovirano delovanje svetovnega finančnega sistema. Kljub ukrepom, ki so jih sprejemale države in centralne banke, v želji po hitrejšem gospodarskem okrevanju in uspešni zajezitvi širjenja virusa, je finančne trge prevevala velika zmeda in negotovost. Sklad je budno spremljal dogajanja in z aktivnim upravljanjem portfelja, v danih razmerah, uspešno ohranjal in plemenitil svoja sredstva.
 
Gradnja odlagališčanizko- in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) Vrbina, Krško, predvidena konec leta 2018, se je zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju ustreznih soglasij in dovoljenj, zamaknila. Sklad se zaveda pomembnosti pravočasne izgradnje objekta in prilagaja portfelj na način, da bodo sredstva na razpolago, ko bo to potrebno. V zadnjem času je zaznati pomembne premike na tem področju, Agencija Republike Slovenije za okolje je 18. junija objavila javno naznanilo v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo odlagališča NSRAO, Vlada RepublikeSlovenije pa je v okviru interventnega zakona, odlagališče NSRAO uvrstila na seznam pomembnih investicij, z možnim začetkom izvedbe del do leta 2021.