Poslovne krivulje

Finančni portfelj Sklada od leta 1996 do 2018

Sklad sodi med racionalne vlagatelje, katerih cilj ni maksimiziranje donosnosti, temveč iskanje najugodnejše kombinacije med pričakovano donosnostjo in tveganjem.
 
Sklad vodi konservativno naložbeno politiko in sledi zastavljenim naložbenim načelom razpršenosti, likvidnosti s ciljem zbrati sredstva za učinkovito in trajno rešitev razgradnje NEK ter odložitev v fazi proizvodnje jedrske energije proizvedenih radioaktivnih odpadkov in iztrošenega jedrskega goriva.
 
Prikaz sredstev Sklada na dan 31. decembra 2018 v milijonih evrov


Stanje na dan 31. decembra 2018:

  • 196,9 milijona evrov finančnih naložb v vrednostne papirje - podatek se nanaša na knjižno stanje in ne upošteva nerazporejenih denarnih sredstev na TRR ter natečenih obresti, kupljenih obresti in terjatev za dividendne donose v skupnem znesku 1,7 milijona evrov.
  • 92,5 milijona evrov predstavljajo transferji ARAO in NORP (sredstva vplačana za namen financiranja del ARAO in nadomestil občinam za omejeno rabo prostora (NORP) v višini 92,5 milijona evrov, niso valorizirana!)
  • Odlivi za ARAO in občine predstavljajo 46,98 % finančnega portfelja Sklada skupaj 289,4 milijona evrov

Poslovanje Sklada je v letu 2018 temeljilo na sprejetem Finančnem načrtu za leto 2018/2019 in sprejeti Naložbeni politiki za leto 2018, Sklad pa je sledil zastavljenim ciljem, zaradi katerih je bil ustanovljen.
 
Na kapitalskih in finančnih trgih je bilo leto 2018 izjemno zahtevno in turbulentno ter podvrženo mnogim nenadnim spremembam. Vse to je pomembno vplivalo na rezultate Sklada. Do meseca septembra 2018 so bili donosi sicer še spodbudni. Do prvega večjega popravka tečajev je prišlo v oktobru. Po rahlem novembrskem okrevanju se je še hujši upad zgodil še v mesecu decembru. Tako je Sklad leto 2018 zaključil z negativnim donosom v višini -0,94 %. Glavnina tega odpade na segment lastniških vrednostnih papirjev, ki so v letu 2018 upadli za 7,94 %, medtem ko so dolžniški vrednostni papirji porasli za 0,10 %. Četudi je Sklad leto sklenil z negativnim donosom, pa ga doseženi rezultat uvršča v sam vrh med primerljivimi vzajemnimi in pokojninskimi skladi v Republiki Sloveniji. Še vedno pa Sklad ohranja tudi visok povprečni letni donos, ki v obdobju zadnjih sedmih let znaša 3,78 %, kar ga prav tako uvršča v sam vrh med primerljivimi skladi.
 
(V prvih treh mesecih leta 2019 je prišlo do rasti tečajev na trgih, kar se je odrazilo v rasti vrednosti portfelja Sklada. Na dan 31. marca 2019 je knjižno stanje portfelja znašalo 203,2 milijona evrov, medtem ko je portfelj Sklada dosegel donos v višini 2,23 %. A zavedati se je treba, da se v zadnjih letih srečujemo z donosnostmi, ki so pri nekaterih državah negativne tudi še v 10-letnem obdobju, kar je bistveno drugače od stanja na trgu v preteklosti, ko so donosnosti presegale mejo 4 %.)
 
V letu 2018 je Sklad ustvaril 12,5 milijona evrov prihodkov, kar je primerljivo z letom 2017. Na drugi strani so odhodki znašali 7,6 milijona evrov in so bili nižji kot v letu 2017. Zaradi povečanih aktivnosti v zvezi z izgradnjo odlagališča radioaktivnih odpadkov v prihodnjih letih in povečanih obveznosti iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Krško je v prihodnje moč pričakovati rast odhodkov. Sicer je Sklad v letu 2018 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 4,9 milijona evrov.