Poslovne krivulje

Finančni portfelj Sklada od leta 1996 do 2016


Stanje na dan 31. decembra 2016:
  • 195,2 milijona evrov finančnih naložb v vrednostne papirje - podatek se nanaša na knjiženo stanje in ne upošteva nerazporejenih denarnih sredstev na TRR ter natečenih obresti, kupljenih obresti in terjatev za dividendne donose.
  • 76,5 milijona evrov predstavljajo transferji ARAO in NORP (sredstva vplačana za namen financiranja del ARAO in nadomestil občinam za omejeno rabo prostora (NORP) v višini 76,5 milijona evrov, niso valorizirana!) Odlivi za ARAO in občine predstavljajo 40 % finančnega portfelja Sklada
  • Skupaj 271,7 milijona evrov